Política de Privacitat

IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U. (d’ara endavant, Imagina), amb CIF A64200744 domicili a Avinguda Diagonal 177-183, 08018 de Barcelona, tractarà les dades personals subministrades pel candidat a través de la direcció trabajaconnosotros.imagina.tv. El Candidat autoritza el tractament de les dades personals que subministra voluntàriament a través de trabajaconnosotros.imagina.tv, així com aquells inclosos al seu Curiculum Vitae, al seu perfil personal i professional o en qualsevol altra documentació facilitada per ell mateix i els recavats a les proves i entrevistes a les que es sotmeti, per la tramitació del procés de selecció de personal pel qual han sigut facilitats els mateixos i la seva conservació per la tramitació i gestió de futurs processos de selecció de qualsevol entitat del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com). als que s’ajusti el perfil personal i professional del Candidat, així com pel seu enviament de les ofertes laborals segons les categories professionals que hagués senyalat del seu interès el Candidat, a l’apartat habilitat a tal efecte, furant el temps de conservació del seu currículum. En cas de que el seu perfil professional no sigui d’interès, les seves dades seran destruïdes.

Imagina podrà comunicar les seves dades personals, amb les finalitats indicades anteriorment, a entitats del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com). Així mateix, aquesta comunicació podrà realitzar-se a aquelles entitats del Grup Mediapro ubicades a països que no ofereixen un nivell equiparable a l’espanyol, si el Candidat s’hagués subscrit a una oferta de feina d’alguna d’aquestes empreses o, si en virtut dels interessos i camps inclosos pel Candidat pel registre del seu Curriculum Vitae, tals com disponibilitat per canviar de residencia o viatjar, es consideres que el seu perfil s’ajusta a una determinada oferta laboral.

La base que legitima el tractament de les dades dels Candidats és el consentiment. Des d’Imagina sol·licitem als Usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, medi o format, dades personals de tercers. No obstant, si l’Usuari comuniques aquesta informació a Imagina, aquesta garanteix que s’ha informat a aquestes persones als extrems continguts als paràgrafs anteriors i haver recavat el seu consentiment en compliment de la normativa en matèria protecció de dades. L’Usuari respondrà davant d’Imagina i entitats del Grup Mediapro, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment de les anteriors manifestacions.

El currículum serà conservat, per les finalitats previstes, durant un plaç aproximat de 1 any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció. En aquest sentit, transcorregut el citat plaç i si desitja continuar participant als processos de selecció que desenvolupi Imagina, li demanem que ens remeti novament el seu currículum o procedeixi a la actualització de les dades que ens hagués proporcionat. Es podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició, portabilitat i limitació del tractament indicant la Referencia: “Protecció de dades – Borsa de Feina”, a la direcció d’Imagina, Av. Diagonal, 177, 08018 Barcelona; o be a través de dpd@mediapro.tv. També, li informem del dret que l’assisteix a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades.

El Candidat garanteix que les dades aportades son exactes i hauran de ser actualitzats per aquest en tot moment. En aquest sentit, el Candidat podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant l’accés a la borsa de feina mitjançant l’identificador (ID o login) pel determinat.

© 2019 IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.A.U. Tots els drets reservats.

Data: 07/08/2019