Política de Privacitat

Imagina Media Audiovisual, S.L. (en endavant, Imagina), amb CIF B 64200744 domicili a Av. Diagonal 177-183, planta 12, 08018 de Barcelona, és la titular i responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrats pel Candidat a través de la direcció trabajaconnosotros.imagina.tv. El Candidat autoritza el tractament de les dades personals que subministra voluntàriament a través de trabajaconnosotros.imagina.tv, així com aquelles incloses en el Currículum Vitae, en el seu perfil personal i professional o en qualsevol altra documentació facilitada per ell mateix i les recaptades en les proves i entrevistes a les que se sotmeti, per la tramitació del procés de selecció de personal pel qual han estat facilitades aquestes dades i la seva conservació per la tramitació i gestió de futurs processos de selecció de qualsevol entitat del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com) als quals s’ajusti el perfil personal i professional del Candidat, així com per a l’enviament d’ofertes laborals segons les categories professionals que hagués assenyalat del seu interès el Candidat, en l’apartat habilitat a tal efecte, durant el temps de conservació del seu currículum. En cas que el seu perfil professional no sigui d’interès, les seves dades seran destruïdes.

Imagina podrà comunicar les seves dades personals, amb les finalitats indicades anteriorment, a entitats del Grup Mediapro (entidades.imagina-media.com). Així mateix, tal comunicació podrà realitzar-se a aquelles entitats del Grup Mediapro ubicades a països que no ofereixen un nivell equiparable a l’espanyol, si el Candidat s’hagués subscrit a una oferta de feina d’alguna d’aquestes empreses o, si en virtut dels interessos i camps inclosos pel Candidat pel registre del seu Currículum Vitae, tals com disponibilitat per canviar de residència o viatjar, es considerés que el seu perfil s’ajusta a una determinada oferta laboral.

Des d’Imagina sol·licitem als Usuaris que eviten comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, mitjà o format, dades de caràcter personal de tercers. No obstant això, si l’Usuari comuniqués tal informació a Imagina, aquest garanteix que ha informat tals persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors i haver recaptat el seu consentiment en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. L’Usuari respondrà davant Imagina i les entitats del Grup Mediapro, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de les anteriors manifestacions.

El seu currículum serà conservat, per les finalitats previstes, durant un termini aproximat d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la seva destrucció, garantint-li un total respecte a la confidencialitat de les seves dades tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, passat el citat termini i si desitja continuar participant en els processos de selecció que desenvolupi Imagina, li preguem que ens remeti novament el seu currículum o procedeixi a l’actualització de les dades quan així li sigui comunicat per Imagina.

Es podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició, portabilitat i, limitació del tractament, indicant la Referència: “Protecció de dades-Borsa de Feina”, en la direcció d’Imagina, Av. Diagonal 177, p. 12, 08018 Barcelona; o bé a través de lopd@mediapro.es

El Candidat garanteix que les dades aportades són exactes i hauran de ser actualitzades per ell en tot moment. En aquest sentit, el Candidat podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant l’accés a la borsa de feina mitjançant l’identificador (ID o login) determinat per ell.